Επιλογή Σελίδας

spermΟ παρακάτω πίνακας δείχνει τις τιμές αναφοράς των χαρακτηριστικών του σπέρματος, όπως δημοσιεύτηκαν σε διαδοχικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα τελευταία 20 χρόνια.

Χαρακτηριστικά Σπέρματος

WHO 1980

WHO 1987 WHO 1992 WHO 1999 WHO 2010
Όγκος   (mL)

≥ 2

≥ 2

≥ 2

≥ 1.5

Αριθμός   Σπερματοζωαρίων (106/mL)

20-200

≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 15

Ολικός   Αριθμός Σπερματοζωαρίων (106)

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 39

Κινητικότητα   (%)

≥ 60

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 40

Προωθητική   κινητικότητα (%)

≥ 2

≥ 25

≥ 25 (α)

≥ 25 (α)

≥ 32 (α+β)*

Ζωτικότητα   (%)

≥ 50

≥ 75

≥ 75

≥ 58

Μορφολογία                      (% φυσιολογικά)

80,5

≥ 50

≥ 30

14

≥ 4

Αριθμός   λευκών αιμοσφαιρίων (106/mL)

< 4,7

< 1

< 1

< 1

< 1

*Η κινητικότητα χωρίζεται σε 4 κατηγορίες: (α) πρόσθια προωθητική, (β) πρόσθια μέτρια και όχι ευθύγραμμη, (γ) επιτόπια ή τρομώδης και (δ) μηδενική (ακίνητα σπερματοζωάρια). Το άθροισμα (α+β) πρέπει να είναι τουλάχιστον 32% και το άθροισμα (α+β+γ) πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%, την πρώτη ώρα.